Xiaobing Sun(孙小兵)
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5165-5080
Associate Professor
Room 515
School of Information Engineering
Yangzijin Campus, Yangzhou University
Yangzhou, China, 225127
Email: xbsun AT yzu DOT edu DOT cn

副教授
扬州大学扬子津校区
信息工程学院
软件工程系
515室

(2018-) Waqas Ali Sahito, Jinting Lu, Yong Xu, Tong Sha, Jie Xue, Qinghui Zhang, Zipei Fang, Boshen Min

(2017-) Ying Wei, Xuanrui Zhu, Shiyuan Zhang, Congying Xu,Tianchi Zhou, Gengjie Li,Dongyu Cao, Xuanang Zheng, Xintong Lu, Jianming Chang

(2016-) Wei Zhou, Xinxian Qiu, Wenyuan Xu, Hongjing Guo

(2015-) Lu Wang, Weisong Sun,Jinfeng Shen

(2014-) Hui Yang, Jiajun Hu, Meili Lu, Qiang Gen, Han Zhao

(2013-) Xiangyue Liu, Li Jiang, Yu Liu, Wei Shi, Yangchao Liu

(2012-) Yun Zhang, Yifei Shan


ALL RIGHTS RESERVED.